OBCHODNÍ PODMÍNKY

EGER MARKETING s.r.o.

se sídlem Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10

identifikační číslo: 28006950

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 258301

pro rezervace služeb prostřednictvím prezentace umístěné na internetové adrese www.egermark.com

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") marketingové společnosti EGER MARKETING s.r.o. , se sídlem Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10 , identifikační číslo: 28006950 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 258301 (dále jen "poskytovatel") upravují podmínky pro rezervace.

1.2 Obchodní partner: Je třetí strana, subjekt realizující ubytovací a jiné služby jehož prezentace je na webu Poskytovatele. Obchodní partner je s Poskytovatelem spojen pouze marketingovou spoluprácí, jelikož si od Poskytovatele pouze pronajímá reklamní plochy.

1.3 Poskytovatel není obchodem, ale pouze reklamním nosičem na základě uzavřené marketingové smlouvy s obchodními partnery. Poskytovatel nepřijímá žádný finanční příjem či jiný finanční prospěch od spotřebitelů a také spotřebitelům nic neprodává. Poskytovatel pouze vygeneruje rezervace od spotřebitelů, které následně přeposílá obchodním partnerů z řad hotelů, wellness pobytů a jiných ubytovacích zařízení, které si vybral sám spotřebitel. Prodejní proces s každým spotřebitelem řeší po své vlastní ose výlučně na přímo Obchodní partner. Výhodou rezervace přes EGERmark.com jsou pro spotřebitele vouchery na nákup zboží a služeb u dalších stran ze strany Prodejen viz obchodní podmínky pro čerpání voucherů, které mohou spotřebitele za rezervaci přes EGERmark.com získavat dle podmínek ,, pro čerpání voucherů,,. Pojem rezervace v těchto podmínkách nenese stav rezervovaného pobytu, ale pouze poptávky ze strany spotřebitele, která může a i nemusí být až následně uzavřena s odpovídajícím zařízením z řad Obchodních partnerů.

1.4 Spotřebitel tímto souhlasí, že Poskytovatel přeposílá všechny údaje zadané Spotřebitelem na odpovídajícího obchodního partnera.

1.5 Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě rezervace spotřebitele provedené na webové stránce může spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může spotřebitel provádět rezervace (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může spotřebitel provádět rezervaci též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při rezervaci na webové stránce je spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je spotřebitel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v rezervaci v uživatelském účtu a při jsou poskytovateli a obchodním partnerům považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy spotřebitel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti z těchto podmínek (včetně obchodních podmínek).

2.6. Spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

Uzavření kupní smlouvy neprobíhá u Poskytovatele, ale až u obchodního partnera na základě přeposlané rezervace od poskytovatele a to za podmínek, které mají obchodní partneři na svých webových stránkách.

Odkaz na obchodní partnery najdete v každé nabídce prezentované přes EGERmark.com.

4. Cena zboží a platební podmínky

5. Odstoupení od kupní smlouvy

6. Přeprava a dodání zboží

7. Práva z vadného plnění

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel je pouze marketingovým partnerem Obchodních partnerů, kteří uzavírají kupní smlouvu bez poskytovatele, body 4,5,6,7,8 stanovuje na základě kupní smlouvy již Obchodní partner na přímo se spotřebitelem. Každý z obchodních partnerů má své Obchodní podmínky na svých webových stránkách.

8.2. Vyřizování stížností na službu musí spotřebitel reklamovat a vyřizovat na přímo s Obchodním partnerem se, kterým uzavřel kupní či jinou smlouvu.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu na základě Obchodních partnerů a jejich podmínek.

9.2 Spotřebitel při rezervaci souhlasí s přeposíláním poskytnutých nacionálů a konkrétní poptávky na Obchodního partnera jehož zařízení si v prezentaci EGERmark.com vybral a to za účel nabídky ze strany obchodního partnera. Spotřebitel si je vědom, že ho bude kontaktovat již obchodní partner, který mu pomůže kupní smlouvu na přímo s ním uzavřít.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem rezervovaného a i prodávajícího a to z řad Obchodních partnerů na elektronickou adresu spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Spotřebitele. Svou informační povinnost vůči Spotřebitele ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Spotřebitele pro účely zasílání obchodních sdělení plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je rezervace na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele z rezervace plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Spotřebitele, může Spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Spotřebiteli mohou být doručovány nabídky a parametry pro vouchery na elektronickou adresu Spotřebitele.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud rezervace přes EGERmark.com obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování EGER MARKETING s.r.o., Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10, https://www.egermark.com/kontakt/ , telefon 608 10 11 10.

V Praze dne 16.6.2020