Obchodní podmínky - čerpání odměn

 

spotřebitel uzavírá  dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

Poskytovatel:        Egermark.com

EGER Marketing s.r.o. 

Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10 

Městský soud v Praze, oddíl C, složka 258301 

IČO: 28006950 DIČ: CZ28006950 

Bankovní spojení:  ČSOB

Číslo účtu: 219641582/0300 

IČO: 28006950

DIČ: CZ28006950 

 

Prodejna:               

Partnerská prodejna je místo, kde zákazník nakupuje a může zde vidět naší propagaci Egermark. Seznam těchto míst je na webu označen jako partnerské prodejny. Z těchto prodejen může zákazník posílat  daňové doklady. 

 Exekutivní souhrn:

Zákazník nakupuje na partnerských filiálkách, následně na email posílá daňový doklad a vybírá si odměnu na e-shopu Egermark, kde poté nakupuje min za 250,- Kč a odměna je zákazníkovi vložena do balíčku k nákupu.

Poskytovatel zákazníkům poskytuje odměny v podobě konkrétních produktů zveřejněních na stránce egermark.com/odmeny Předmět čerpání

Egermark poskytuje odměny pouze při doložení nákupu, který proběhl na partnerských filiálkách. 

Plnění podmínek:

 1. Zákazník nakoupí na partnerské filiálce, případně se vyfotí s naším produktem PIŠMAŽ.
 2. Zákazník pošle daňový doklad nebo fotku (né-starší jak 7 dnů) na email:  pf@egermark.com
 3. Zákazník si vybere odměnu na stránce egermark/odmeny následně si nakoupí cokoliv v minimální hodnotě 250,- Kč i s DPH bez poštovného tak, aby webu egermark.com vznikl finanční přínos. V poslední kroku objednávky napíše do poznámky jakou odměnu chce a poté je mu k nákupu do balíčku vložena vybraná odměna a zásilka je odeslána na uvedenou adresu zákazníka.
 4. Zákazník zaplatí objednanou zásilku na bankovní účet Poskytovatele.
 5. Zákazník počká na potvrzující e-mail ohledně schválení a odeslání zásilky od egermark.com.
 6. Zákazník si vyžádá od partnerské prodejny daňový doklad (s IČ, DIČ a ostatními zákonnými náležitostmi, které musí daňový doklad dle českého obchodního práva obsahovat a následně nám poslat na náš email.

 

 Doba trvání akce 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Spotřebitel nemá nárok na odměnu, kdy webu Egermark.com nevznikl rentabilní přínos a tím nemá povinnost odměnu vydat.
 2. Spotřebitel může získat pouze jednu odměnu na jeden odeslaný balíček. Na opakované využití stejného dokladu partnerské prodejny na jiné nekalé praktiky se bude pohlížet jako na nekalé a podvodné jednání ze strany spotřebitele s cílem poškodit poskytovatele a další strany, které bude řešeno dle trestních paragrafu z odkazem na odpovídající jurisdikci. Při nekalém jednání dává spotřebitel automaticky poskytovateli souhlas se zveřejněním a doložením všech nacionálů a informací o jeho sobě pro potřebu soudu, Policie a ostatním vyšetřovatelským složkám.
 3. Poskytovatel má právo spotřebitelskou soutěž, kdykoliv upravovat, měnit a případně ukončit a zároveň má všechna práva vyhrazena.

 

 1. Závěrečná ustanovení 
 1. Otázky tímto dokumentem výslovně neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud se stane neplatným některé ustanovení této smlouvy nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. 
 2. Veškeré písemnosti doručované dle této smlouvy se budou zasílat na elektronické kontaktní formuláře směrem k poskytovateli a na emailovou případně poštovní adresu směrem ke spotřebiteli a nebo na adresu sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku. Pokud si příjemce nevyzvedne písemnost zaslanou doporučenou poštou ani do 3 dnů od jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, považuje se předmětná písemnost za doručenou. 
 3. Tento dokument je možné měnit výlučně písemnou formou na webu Egermark.com 
 4. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky přečetly a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož došlo k využití této služby.

 

V Praze dne 5.11.2023