Podmínky pro čerpání Cashback

Podmínky pro čerpání poukazu (Cashback) 

spotřebitel uzavírá  dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

Poskytovatel:       Egermark.com

Obchodní firma:        EGER Marketing s.r.o. 

Sídlo:                        Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10 

Registrace:                Městský soud v Praze, oddíl C, složka 258301 

                               IČO: 28006950 DIČ: CZ28006950 

Bankovní spojení:      ČSOB / Poštovní spořitelna

Číslo účtu:                219641582/0300 

                               IČO: 28006950 DIČ: CZ28006950 

 

Prodejna:               Partnerská prodejna je místo, kde jste obdrželi poukaz nebo místo, kde Vám proplatíme Vaší účtenků za nákup a v odpovídající výši 2% z ceny Voucheru zakoupeného přes egermark.com. Na poukazu najdete razítko prodejny, kde můžete poukaz využít.

 

Obchodní partner: Partneři jejich služby si můžete rezervovat přes web EGERmark.com
Poskytovatel daruje spotřebitelům 2% z útraty na nákup na partnerských prodejnách. Hodnotu poukazu nebo proplacené účtenky stanovujeme na základě služeb kterou jste rezervovali prostřednictvým webu EGERmark.com a následně zaplatily u našeho obchodního partnera.Reprezentativní příklad.*

 

Vaše útrata v Kč           Hodnota voucheru v Kč

1.000                                       20

5.000                                     100

10.000                                   200

15.000                                   300

20.000                                   400

25.000                                   500

30.000                                   600

40.000                                   800

50.000                                1.000

60.000                                1.200

70.000                                1.400

 

*Bude-li Výše útraty v částce, která není zde uvedená počítá se vždy na základě stejného vzorce 2% z útraty.
 1. Předmět čerpání voucheru
 1. Egermark.com poskytuje spotřebitelům poukazy pro nákup zboží v rámci partnerských Prodejen nebo proplacení účtenky v rámci okruhu partnerských prodejen. 

Chce-li spotřebitel proplatit odpovídající část z útraty na jakékoliv prodejně musí splnit následující podmínky:

 1. Koupit Voucher přes web egermark.com
 2. Zaplatit Voucher na zákaladě, kterého vznikne webu egermark.com finační přínos.
 3. Po 14.dne v měsíci následujícím navštívit svůj email, do kterého spotřebiteli přišlo ID a hodnota poukazu z emailové adresy egermark.com.
 4. Navštívit web egermark.com a do košíku si přidat Vámi vybraný poukaz v odpovídající výši.
 5. Čekat na potvrzující email od egermark.com.
 6. Nakoupit a vyžádat si daňový doklad (s IČ, DIČ a ostatními zákonnými náležitostmi, které musí daňový doklad dle českého obchodního práva obsahovat a následně nám poslat na náš email.

Na každém poukazu je razítko Prodejny na které může spotřebitel skrze poukaz nakoupit v případě, že akce u vybraných partnerů probíhá a seznam partneru je zveřejněn na webu egermark.com. Poukaz je aktivní pouze se správným ID číslem a s hodnotou poukazu. Vydavatelem ID čísla a hodnoty poukazu je pouze poskytovatel. Hodnotu poukazu nebo proplacení účtenky poskytovatel počítá z obchodního přínosu, kterou za spotřebitele získal od obchodního partnera. Viz tabulka výše. Aktivní poukaz nebo nárok na proplacení účtenky mohou mít pouze spotřebitelé kteří své pobyty rezervují přes web Egermark.com a to ve výši 2% z útraty, kterou zaplatí za nákup Voucherů wellness balíčků, hotelů a ubytovacích služeb apod. Seznam Prodejen, kde poukaz využít najdete na Egermark.com. V případě proplacení účtenek je okruh možných prodejen limitován pouze zákonnou jurisdikcí. Prodejna musí být podnikatelským subjektem s IČ případně DIČ, který spotřebiteli vydá daňový doklad, který spotřebitel následně přepošle na náš email ze, kterého obdržel informace o ID a hodnotě poukazu. Výhoda platí pouze pro spotřebitele, kteří úspěšně dokončí celou transakci to je stav kdy poskytovateli vznikne finanční přínos na základě proběhnuté rezervace přes EGERmark.com a úspěšně proběhnutého pobytu a ze strany zákazníka zaplaceného pobytu.

 

 1. Doba trvání poukazu 
 1. Každý poukaz má svoji expiraci o které jsou spotřebitelé informováni poskytovatelem prostřednictvím emailu. Ve stejném emailu, ve kterém spotřebitele zjistí ID poukazu, hodnotu poukazu, expiraci poukazu. Doba expirace poukazu není v těchto podmínkách blíže specifikována vzhledem k povaze jednotlivých produktů a Prodejen.
 2. Nárok na poukazu vzniká spotřebiteli až v době, kdy poskytovatel získá finanční přínos od obchodního partnera na základě proběhnutého a ze strany spotřebitele zaplaceného pobytu u obchodního partnera jehož služby si v celé výši rezervoval pouze přes web Egermark.com. Na útratu, kterou spotřebitel realizoval u obchodního partnera již bez rezervace webu Egermark.com nevzniká spotřebiteli nárok na poukazu a z toho stavu se nebude počítat hodnota poukazu.
 3. Email s ID číslem poukazu, hodnotou poukazu a expirací poukazu posílá poskytovatel spotřebiteli nejdéle do 60 dnů od proběhnutého pobytu na základě bodu II. odstavce 2 tohoto dokumentu. V případě, že spotřebitel poukaz neobdrží do 60 dnů od proběhnutého a řádně ukončeného pobytu dle odstavce II. bodu 2. tohoto dokumentu musí prostřednictvím kontaktního formuláře na webu Egermark.com kontaktovat posyktovatele nejpozději do 7 dnů od vypršení 60 denní lhůty, protože na později podané reklamace nebude brán zřetel.

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Spotřebitel nemá nárok na poukaz u transakcí, které neprošli přes web Egermark.com dle podmínke bodu I. a II této smlouvy.
 2. Spotřebitel může poukazu využít pouze jednou. Na opakované využití stejného poukazu případně na jiné nekalé praktiky se bude pohlížet jako na nekalé a podvodné jednání ze strany spotřebitele s cílem poškodit poskytovatele a další strany, které bude řešeno dle trestních paragrafu z odkazem na odpovídající jurisdikci. Při nekalém jednání dáva spotřebitel automaticky poskytovateli souhlas se zveřejněním a doložením všech nacionálů a informací o jeho sobě pro potřebu soudu, Policie a ostatním vyšetřovatelským složkám.

 

 1. Závěrečná ustanovení 
 1. Otázky tímto dokumentem výslovně neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud se stane neplatným některé ustanovení této smlouvy nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. 
 2. Veškeré písemnosti doručované dle této smlouvy se budou zasílat na elektronické kontaktní formuláře směrem k poskytovateli a na emailovou případně poštovní adresu směrem ke spotřebiteli a nebo na adresu sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku. Pokud si příjemce nevyzvedne písemnost zaslanou doporučenou poštou ani do 3 dnů od jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, považuje se předmětná písemnost za doručenou. 
 3. Tento dokument je možné měnit výlučně písemnou formou na webu Egermark.com 
 4. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky přečetly a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož došlo k využití této služby.

 

V Praze dne 22.6.2022