Obchodní podmínky - Influencer program

Poskytovatel:   EGER Marketing s.r.o. , Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10 , Městský soud v Praze, oddíl C, složka 258301 , IČO: 28006950 DIČ: CZ28006950 ,Bankovní spojení:  ČSOB, Číslo účtu: 219641582/0300 , IČO: 28006950, DIČ: CZ28006950 

I. Exekutivní souhrn:

Influencer se zavazuje propagovat produkty a klienty Egermark, které přivedou zákazníky na eshop Egermark.com a povedou k nákupu na této platformě. Výměnou za to bude Egermark posílat Influencerovi provizi 5% z každého nákupu, ve kterém bude Infuencerův NICK napsán zákazníkem v poznámce při nákupu na Egermark.com

 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Influencer se zavazuje propagovat produkty z Egermark, které přivedou zákazníky na eshop Egermark.com, kde uskuteční  nákup. 
 2. Inluencer se při spolupráce zavazuje dodržovat platné zákony ČR, kterými jsou například zákon č. 40/1995 Sb a dále zákon č. 634/1992 Sb
 3. Influencer se zavazuje své sledující a odběratele informovat o  všem nezbytném a zároveň označit spolupráci jako placené partnerství.
 4. Egermark se zavazuje, že z každého nákupu, ve kterém zákazník do poznámky napsal NICK Influencera, zaplatít Egermark provizi 5% z nákupu na bankovní účet influencera, který uvedl při registraci. 
 5. Egermark se zavazuje provize z účtu odesílat do 7 dne v měsíci za měsíc následující.
 6. Egermark se zavazuje zákazníků sledujících poskytnout odměny z věrnostního programu Egermark na všechny nákupy, ze kterých vznikne relevantní finanční přínost pro Egermark
 7. Obě strany se dohodli, že stornované případně vrácené objednávky se do Influencerovi provize nepočítají a v případě, že již byla na takovou transakci vyplacena dojde k navrácení případně k finančnímu vyrovnání v měsíci následujícím.

 

III. Závěrečná ustanovení 

 1. Otázky tímto dokumentem výslovně neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud se stane neplatným některé ustanovení této smlouvy nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. 
 2. Veškeré písemnosti doručované dle této smlouvy se budou zasílat na elektronické kontaktní formuláře směrem k poskytovateli a na emailovou případně poštovní adresu směrem ke spotřebiteli a nebo na adresu sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku. Pokud si příjemce nevyzvedne písemnost zaslanou doporučenou poštou ani do 3 dnů od jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, považuje se předmětná písemnost za doručenou. 
 3. Tento dokument je možné měnit výlučně písemnou formou na webu Egermark.com 
 4. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky přečetly a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož došlo k využití této služby.

 

V Praze dne 3.7.2023