Podmínky pro čerpání poukazu

spotřebitel uzavírá dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.Poskytovatel: EGERmark.com
Obchodní firma: EGER Marketing s.r.o.
Sídlo: Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, složka 258301
IČO: 28006950 DIČ: CZ28006950
Bankovní spojení: ČSOB / Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 219641582/0300
IČO: 28006950 DIČ: CZ28006950


Prodejna: Partnerská prodejna je místo, kde jste obdrželi poukaz nebo místo ze kterého Vám proplatíme Vaší účtenku za nákup a v odpovídající výši 2% z ceny tvého pobytu rezervovaného přes egermark.com. Na poukazu najdeš razítko prodejny, kde můžeš poukaz využít.


Obchodní partner: Partneři jejich služby si můžete rezervovat přes web EGERmark.com
Poskytovatel daruje spotřebitelům 2% z útraty na nákup na partnerských prodejnách. Hodnotu poukazu nebo proplacené účtenky stanovujeme na základě služeb kterou jste rezervovali prostřednictvým webu EGERmark.com a následně zaplatily u našeho obchodního partnera.


Reprezentativní příklad.*
Vaše útrata v Kč  / Hodnota poukazu v Kč
1.000                     20
5.000                   100
10.000                 200
15.000                 300
20.000                400
25.000                500
30.000                600
40.000                800
50.000              1.000
60.000              1.200
70.000              1.400

*Bude-li Výše útraty v částce, která není zde uvedená počítá se vždy na základě stejného vzorce 2% z útraty.

I. Předmět čerpání voucheru
EGERmark.com poskytuje spotřebitelům poukazy pro nákup zboží v rámci partnerských Prodejen nebo proplacení účtenky v rámci okruhu partnerských prodejen. Tyto poukazy jsou aktivní pouze na 2% z ceny dovolené, kterou si spotřebitel koupil proklikem z webu egermark.com a vznikl tím provizní nárok ve prospěch EGERmark.com za reklamu ze, které vznikl zákazník. Tímto stavem a je možné poukaz využít pouze na proplacení účtenky inkriminovaného partnera, který na poukazu má umístěné své razítka a hlavně s EGERmark.com má dohodnutou spolupráci což spotřebitel pozná tak, že je v mapě uvedena adresa jeho provozovny(jedná se o mapu EGERmark partners dostupné na webu EGERmark.com). Proplacení účtenky probíhá pouze tak, že si spotřebitel nakoupí a doklad následně nahraje společně s dalšími informacemi do formuláře cashback dostupného na adrese EGERmark.com.

Chce-li spotřebitel proplatit odpovídající část z útraty na jakékoliv prodejně musí splnit následující podmínky:

  • Rezervovat svůj pobyt přes web EGERmark.com a zaplatit pobyt hotelu či jiného subjektu, který nabídku poskytuje na základě, kterého vznikne webu EGERmark.com finanční přínos.
  • Nakoupit u některé z partnerských prodejen (dle mapy dostupné na adrese EGERmark.com) zaměřených na spotřební zboží a služby a vyžádat si daňový doklad (s IČ, DIČ a ostatními zákonnými náležitostmi, které musí daňový doklad dle českého obchodního práva obsahovat a následně vložit tento doklad do formuláře cashback.

Na každém poukazu je razítko Prodejny na které může spotřebitel skrze poukaz nakoupit v případě, že akce u vybraných partnerů probíhá a seznam partneru je zveřejněn na webu EGERmark.com. Poukaz je aktivní pouze se správným ID číslem a s hodnotou poukazu. Vydavatelem ID čísla a hodnoty poukazu je pouze poskytovatel. Hodnotu poukazu nebo proplacení účtenky poskytovatel počítá z obchodního přínosu, kterou za spotřebitele získal od obchodního partnera. Viz tabulka výše. Aktivní poukaz nebo nárok na proplacení účtenky mohou mít pouze spotřebitelé kteří své pobyty a další nabídky nakupují proklikem přes web EGERmark.com a to ve výši 2% z útraty, kterou zaplatí Obchodnímu partnerovi z řad wellness balíčků, hotelů a ubytovacích služeb apod. Seznam Prodejen, kde poukaz využít je na webu EGERmark.com. V případě proplacení účtenek je okruh možných prodejen limitován tímto seznamem zveřejněným na webu EGERmark.com. Prodejna musí být podnikatelským subjektem s IČ případně DIČ, který spotřebiteli vydá daňový doklad, který spotřebitel následně přepošle na náš email ze, kterého obdržel informace o ID a hodnotě poukazu. Výhoda platí pouze pro spotřebitele, kteří úspěšně dokončí celou transakci to je stav kdy poskytovateli vznikne finanční přínos na základě proběhnuté rezervace přes EGERmark.com a úspěšně proběhnutého pobytu a ze strany zákazníka zaplaceného pobytu.


II. Doba trvání poukazu
Každý poukaz má svoji expiraci o které jsou spotřebitelé informováni poskytovatelem prostřednictvím emailu. Ve stejném emailu ve, kterém spotřebitele zjistí ID poukazu, hodnotu poukazu, expiraci poukazu. Doba expirace poukazu není v těchto podmínkách blíže specifikována vzhledem k povaze jednotlivých produktů a Prodejen.
Nárok na poukazu vzniká spotřebiteli až v době, kdy poskytovatel získá finanční přínos od obchodního partnera na základě proběhnutého a ze strany spotřebitele zaplaceného pobytu u obchodního partnera jehož služby si v celé výši rezervoval pouze přes web EGERmark.com. Na útratu, kterou spotřebitel realizoval u obchodního partnera již bez rezervace webu EGERmark.com nevzniká spotřebiteli nárok na poukazu a z toho stavu se nebude počítat hodnota poukazu.
Email s ID číslem poukazu, hodnotou poukazu a expirací poukazu posílá poskytovatel spotřebiteli nejdéle do 60 dnů od proběhnutého pobytu na základě bodu II. odstavce 2 tohoto dokumentu. V případě, že spotřebitel poukaz neobdrží do 60 dnů od proběhnutého a řádně ukončeného pobytu dle odstavce II. bodu 2. tohoto dokumentu musí prostřednictvím kontaktního formuláře na webu EGERmark.com kontaktovat posyktovatele nejpozději do 7 dnů od vypršení 60 denní lhůty, protože na později podané reklamace nebude brán zřetel.


III. Práva a povinnosti smluvních stran
Spotřebitel nemá nárok na poukaz u transakcí, které neprošli přes web EGERmark.com dle podmínke bodu I. a II této smlouvy.
Spotřebitel může poukazu využít pouze jednou. Na opakované využití stejného poukazu případně na jiné nekalé praktiky se bude pohlížet jako na nekalé a podvodné jednání ze strany spotřebitele s cílem poškodit poskytovatele a další strany, které bude řešeno dle trestních paragrafu z odkazem na odpovídající jurisdikci. Při nekalém jednání dáva spotřebitel automaticky poskytovateli souhlas se zveřejněním a doložením všech nacionálů a informací o jeho sobě pro potřebu soudu, Policie a ostatním vyšetřovatelským složkám.


IV. Závěrečná ustanovení
Otázky tímto dokumentem výslovně neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud se stane neplatným některé ustanovení této smlouvy nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy.
Veškeré písemnosti doručované dle této smlouvy se budou zasílat na elektronické kontaktní kontakní formuláře směrem k poskytovateli a na emailovou případně poštovní adresu směrem ke spotřebiteli a nebo na adresu sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku. Pokud si příjemce nevyzvedne písemnost zaslanou doporučenou poštou ani do 3 dnů od jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, považuje se předmětná písemnost za doručenou.
Tento dokument je možné měnit výlučně písemnou formou na webu EGERmark.com

Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky přečetly a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož použili služby EGERmark.com

Aktualizováno 17.10.2020