PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ CASHBACKU


spotřebitel uzavírá dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. 

Poskytovatel: EGERmark.com
Obchodní firma: EGER Marketing s.r.o.
Sídlo: Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, složka 258301
IČO: 28006950 DIČ: CZ28006950
Bankovní spojení: ČSOB / Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 219641582/0300


CASHBACK neboli peníze zpět. Tím, že uživatel nakoupí u vybraných partnerů společnosti EGER Marketing s.r.o. proklikem přes EGERmark.com  může získat až 2% ze své útraty zpět. Jedná se o odměnu, kterou EGERmark.com platí svým uživatelům jako poděkování za to, že ke smlkuvním partnerům chodí z webu EGERmark.com.


Reprezentativní příklad.*
Vaše útrata v Kč / Hodnota cashbacku v Kč
1.000                    20
5.000                  100
10.000                200
15.000                300
20.000               400
25.000               500
30.000               600
40.000               800
50.000             1.000
60.000             1.200
70.000             1.400

*Bude-li Výše útraty v částce, která není zde uvedená počítá se vždy na základě stejného vzorce 2% z útraty.

I. Předmět čerpání cashbacku
EGERmark.com poskytuje spotřebitelům cashback za nákup. který proběhl přes EGERmark.com a to vždy, když EGERmark.com vznikl prospěch z  transakce u některého z partnerů. V případě, že EGERmark.com nevznikl prospěch tj. stav, kdy EGERmark.com neobdržel provizi za zprostředkování prostřednictvým reklamy nevzniká spotřebiteli nárok na vyplacení cashbacku.


Upozornění, kdy prospěch na cashback nevznikne:

  • V případě dokončení objednávky přes aplikaci obchodu nemusí dojít k připsání naší a tedy i Vaší odměny. Doporučujeme raději používat internetový prohlížeč.
  • V případě, že využíváte nabídku jiné slevy, vouchery nebo proklik některého z jiných přidružených partnerů. Doporučujeme raději přímo před zakoupení otevřít web EGERmark.com a prokliknout se přes odpovídající nabídku našeho partnera a to ideálně do 30 minut od zakoupení a mějte otevřené pouze jedno okno v prohlížeči.
  • Používáte anonymní okno prohlížeče, ve kterém prohlížeč nepoužívá cookies ani jiné systémy pro zaznamenávání návštěv.
  • Využíváte cashback i na své kreditní kartě. Cashback je možné získat pouze od jednoho partnera.
  • Nakupujete pouze v kamenné prodejně. Pokud objednávku dokončíte na kamenné prodejně, telefonicky či jiným způsobem, který není on-line, na cashback Vám nevznikne nárok.
  • Funkčnost mohou ovlivnit nebo vypnout rozšíření třetích stran, které blokují zobrazování reklam jako například Adblock. Doporučujeme vypnout si blokování reklamy na svém prohlížeči.
  • Důvodem zrušeného nároku na cashback může být: nezaplacení, reklamace, změna v objednávce, využití slevové akce.


II. Doba trvání cashbacku
Cashback spotřebitel získá při splnění všech obchodních podmínek a to nejpozději do 30. dne za měsíc předchozí v případě, že mezi partnery nevznikne situace, která nedovolí odměnu připsat a to pouze tehdy, když po splnění bodu I. dále nakoupí u některé z partnerských prodejen a doklad odešle prostřednictvím vyplněného cashback formuláře dostupného na webu egermark.com.


III. Práva a povinnosti smluvních stran
Spotřebitel nemá nárok na cashback u transakce, které neprošli přes web EGERmark.com dle podmínke bodu I. a II této smlouvy.
Spotřebitel může cashback využít pouze jednou. Na opakované využití stejné transakce případně na jiné nekalé praktiky se bude pohlížet jako na nekalé a podvodné jednání ze strany spotřebitele s cílem poškodit poskytovatele a další strany, které bude řešeno dle trestních paragrafů s odkazem na odpovídající jurisdikci. Při nekalém jednání dává spotřebitel automaticky poskytovateli souhlas se zveřejněním a doložením všech nacionálů a informací o jeho osobě pro potřebu soudu, Policie a ostatním vyšetřovatelským složkám.


IV. Závěrečná ustanovení
Otázky tímto dokumentem výslovně neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud se stane neplatným některé ustanovení této smlouvy nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy.
Veškeré písemnosti doručované dle této smlouvy se budou zasílat na elektronické kontaktní formuláře směrem k poskytovateli a na e-mailovou případně poštovní adresu směrem ke spotřebiteli a nebo na adresu sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku. Pokud si příjemce nevyzvedne písemnost zaslanou doporučenou poštou ani do 3 dnů od jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, považuje se předmětná písemnost za doručenou.
Tento dokument je možné měnit výlučně písemnou formou na webu EGERmark.com
Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky přečetly a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož použili služby EGERmark.comAktualizováno 17.10.2020